Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN - BESTELLINGEN

1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren. Het plaatsen van een order betekent dat de koper de algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden accepteert. Elke afwijking van onze algemene voorwaarden moet schriftelijk vermeld en door ons uitdrukkelijk worden aangenomen.
1.2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.
1.3.

Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website en deze aanvaard heeft.

 

2. OFFERTES

2.1. Wat de prijs betreft verbinden wij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van drie maanden en voor zover geen salaris, sociale lasten of grondstoffenprijsverhoging intussen de fabricatiekosten vermeerderd hebben en dit zonder aantasting van onze voorraad en onze mogelijkheden. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
2.2.  De aangeboden verkoopprijzen van de aangeboden goederen zijn gebaseerd op stalen en/of specificaties overeenkomstig deze vermeld in de offerte en die in het bezit zijn van de verkoper op de offertedatum. 
2.3.  In geen enkele van onze offertes worden, wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, definitieve verbintenissen aangegaan. 
2.4.

 Prijsbepalingen:

Prijzen zijn bepaald: In de offerte wordt de actuele stukprijzen met hun respectievelijke seriegrootte en eventuele instelkost weergegeven.

Prijzen zijn bepaalbaar: Met een bepaalbare prijs wordt bedoeld dat in de aangeboden offerte voldoende objectieve elementen zijn opgenomen, zodat de prijsbepaling niet aan de willekeur van één der partijen wordt overgelaten. Bepaalbaar betekent in deze context dat de afspraken duidelijke regels moet bevatten om de prijs te bepalen. 

2.5. Offertes gelden uitsluitend voor de aangeboden hoeveelheden. Bij een order met afwijkende aantallen wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen. 
2.6. Alle aangeboden prijzen zijn excl BTW en excl transportkosten, tenzij anders vermeld. Elke verhoging ten gevolge van om het even welke nieuwe taksen welke de koopwaar belasten voor haar aankomst bij de koper en zich na het afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de koper. 
 2.7. Indien onze goederen afgeleverd worden op europallets, eventueel in combinatie met onze eigen herbruikbare verpakking (opzetrand, deksel, tussenplaat, ...) dan wordt de kost hiervan niet berekend in de aangeboden prijzen, tenzij specifiek anders overeengekomen. Dit impliceert dat wij voor deze verpakking identieke onbeschadigde verpakking retour vragen. Indien deze niet onbeschadigd retour ontvangen worden, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan door te rekenen. 

3. PRIJSHERZIENINGEN

3.1. Van producten met een lange looptijd is het productiekostenverloop tussen het ogenblik van de offerte en dat van de levering een onbekende. Een clausule ivm een eventuele prijsherziening is zowel van de koper als van de verkoper een garantie dat de aanvankelijk afgesproken prijs de economische ontwikkeling – zowel opwaarts als neerwaarts – kan volgen en voorkomt discussies aan beide kanten.
3.2. De aangeboden prijzen bevatten oa 2 componenten: nl. een materiaalcomponent en een salariscomponent. Indien één van beide componenten na verloop van tijd een prijsafwijking heeft vanaf 5% tov de referentiewaarden is een prijsherziening mogelijk.
3.3.

De prijsafwijking van iedere component wordt bepaald tov een basisreferentiewaarde. De geldige basisreferentiewaarde is deze geldig op de datum van de aanbieding. De referentiewaarden zijn opvraagbaar:

  • voor de materiaalcomponent op http://www.agoria.be (Index - Marktprijzen)
  • voor de salariscomponent wordt de indexatie van paritair comité 327.01 gevolgd.
3.4. Alle prijzen zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen van vrachtkosten en andere kosten die kunnen fluctueren buiten de controle van de verkoper.
3.5. Elke prijsherziening staat los van de betalingsmodaliteiten.

4. LEVERINGEN – TERMIJNEN EN VOORWAARDEN

4.1. De leveringstermijnen worden bepaald en afgesproken bij de plaatsing van een order.
4.2. Bij een te late levering van de door ons te behandelen goederen door de koper, wordt de leveringstermijn evenredig bijgestuurd.
4.3. Kosten eigen aan ongeplande/opgelegde deelleveringen zijn ten laste van de koper.
4.4. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling en/of verbreking van de overeenkomst, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
4.5. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 35% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
4.6. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 35% van het bedrag van de bestelling onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding indien de werken nog niet aangevat zijn, en 90% onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding, wanneer de werken al aangevat zijn.
4.7. Alle goederen worden geleverd door de terbeschikkingstelling aan de klant in onze exploitatiezetel (ex works) en vóór verpakking, ook indien de koper de verpakking en/of verzending aan ons toevertrouwd heeft en/of de kosten van verpakking en/of verzending te onzen laste zijn. De klant verbindt zich ertoe de goederen voorafgaandelijk aan de verpakking te keuren in onze exploitatiezetel en, indien de koper de verpakking aan ons toevertrouwd heeft, de verpakking afzonderlijk te controleren en goed te keuren. Goederen, aan ons aangewezen voor afhaling door de klant, verblijven vanaf het moment van aanwijzing voor rekening en risico (incl bewakingsplicht) van de klant in elk magazijn aangewezen door onze firma.
4.8. Indien de klaarstaande goederen niet afgehaald kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant.
4.9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen de goederen steeds voor rekening en op risico van de klant, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze laste zijn. Indien de klant de goederen zelf afhaalt en/of vervoermiddelen ter belading ter beschikking stelt, is hij ertoe gehouden zelf controle uit te oefenen op de deugdelijkheid van de vervoermiddelen.
4.10. Ingeval de goederen door ons verzekerd worden, dekt dergelijke verzekering enkel de waarde van de goederen volgens de regels en modaliteiten verbonden aan de door ons afgesloten verzekeringspolis.
4.11. Alle reis- verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper.
4.12. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.
4.13. Onze aansprakelijkheid voor rechtmatig geweigerde leveringen is steeds beperkt tot de heruitvoering van de dienst en/of vervanging van de door ons geleverde gebrekkige goederen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste. Is, om welke reden ook, deze heruitvoering of vervanging niet mogelijk, dan beperkt onze geldelijke aansprakelijkheid zich tot het bedrag waarvoor onze verzekeraar tussenkomst zal verlenen. Onze verzekering BA uitbating en beroepsaansprakelijkheid kan op voorafgaand schriftelijk verzoek van de klant ingezien worden in onze maatschappelijke zetel. Het feit dat aan een klant inzage verleend werd, verplicht ons niet de op dat ogenblik geldende polis(sen) en polisvoorwaarden te handhaven maar laat de klant toe om opnieuw inzage te vragen. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals financiële schade, commerciële schade, produktieverliezen, winst- en/of inkomstenvermindering e.d.m.
4.14. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.

5. VOORWAARDEN OMTRENT DE BETALING – BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

5.1. Indien geen vervaldag in de overeenkomst wordt genoemd dienen de goederen contant en zonder korting te worden betaald, dit is: bij afhaling of binnen de 7 dagen, naar onze keuze. Korting contant wordt niet toegestaan, tenzij dit in de verkoopsvoorwaarden werd opgenomen. Al onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.
5.2. Behoudens uitdrukkelijk geschreven overeenkomst worden geen wissels aanvaard. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet dus geen afbreuk aan de toepassing van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder niet van de conventionele intresten en het schadebeding. Alle kosten eigen aan het trekken van wissels, zijn ten laste van de koper.
5.3. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook, zelfs indien de goederen bewerkt werden. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.
5.4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de intrestvoet bepaald op grond van de wet van 02.08.2002 met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.
5.5. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met als minimum het bedrag van de forfaitaire kosten van invordering bepaald op grond van de wet van 02.08.2002 en als maximum een bedrag van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
5.6.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee:

  1. de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en
  2. schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.
5.7.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.

5.8.

Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

versie 2 - 01/01/2022

 

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.